Du är här

Normer

Normer är oskrivna regler, idéer och ideal kring hur man förväntas vara, leva och se ut. Normer påverkar på alla möjliga nivåer: relationer, synlighet, lagstiftning, det egna måendet och mycket, mycket mer. Alla normer är inte dåliga utan det finns många normer är bra: som att det i Sverige finns en norm om att inte slå barn.

Vissa normer hänger dock ihop med maktstrukturer i samhället och påverkar vissa människor negativt. Personer som bryter mot normer kan komma att uppleva osynliggörande, trakasserier, diskriminering eller våld. Det kan påverka ens negativt hälsa eller leda till ojämlika livsvillkor.

Heteronormen

Heteronormen innebär att det finns outtalade regler, föreställningar och förväntningar som begränsar hur och vem man får vara ifråga om kön och sexualitet. Heteronormen skapar bland annat en tydlig förväntan på alla människor att vara antingen män eller kvinnor och att man hela livet ska identifiera sig med det kön man tilldelades vid födseln. Dessutom förväntas män vara manliga eller maskulina, och kvinnor vara kvinnliga eller feminina. Män och kvinnor förväntas bli kära i och attraherade av varandra. Kön och sexualitet är tätt sammankopplade på detta sätt. Som normbrytare missgynnas alltså gruppen hbtq-personer av heteronormen, men på olika sätt. 

Heteronormen leder till att personer som inte passar in i mallen genom att bryta mot normer för kön och sexualitet på olika sätt missgynnas och löper större risk att bli utsatta för osynliggörande, trakasserier och våld. Samtidigt innebär det att den som följer normen på olika sätt gynnas och får privilegier av det. Heteronormen påverkar med andra ord alla, oavsett om man befinner sig inom normen eller om man bryter mot den.

Cisnormen

Det finns flera normer som hänger ihop med heteronormen. En av dem är cisnormen, att man förväntas vara cisperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop på ett linjärt sätt. En person som föddes med snippa och då fick "kvinna" registrerat i folkbokföringen och som känner sig som tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna.

"Cisperson" är ett användbart ord då det beskriver personer som följer normen. Det behövs ord inte bara för den som bryter mot normerna, utan även för att benämna den som följer normer. Många cispersoner har aldrig ens tänkt på att man har en könsidentitet, så ordet kan också fungera som ett sätt att uppmärksamma detta.

Olika normer hänger ihop

Heteronormen hänger ihop med andra begränsande normer och maktstrukturer i vårt samhälle. Normer kring hudfärg, etnicitet, religion, funktionsförmåga, ålder och klass påverkar också ens rörelseutrymme. Till exempel riskerar den som bryter mot vithetsnormen i det svenska samhället att mötas av olika uttryck för rasism, medan den som följer vithetsnormen har privilegiet att tas för given och att slippa bli ifrågasatt utifrån sin hudfärg. På samma sätt gynnas den som har en förväntad funktionsförmåga genom att ha större tillgång till samhället på en mängd olika områden. För den som följer en viss norm kan det vara svårt att ens se att den finns där. Oftast blir normerna synliga först när någon bryter mot dem. Den som bryter mot en viss norm har ofta lättare att se hur just den normen tar sig uttryck, än personer som följer och gynnas av att normen ser ut som den gör. Hur normerna påverkar en själv kan också variera genom livet och i olika situationer.  

Senast ändrad: 
13 oktober, 2020 - 10:14

Sökformulär