Du är här

Vad är trans?

Trans är ett paraplybegrepp som samlar en mängd identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet transperson. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes, som bestämdes utifrån hur ens kropp tolkades då.

Olika sätt att vara trans

Inom begreppet transperson ryms till exempel:

  • Den som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön
  • Den som inte är enbart kvinna eller enbart man
  • Den som använder kläder eller andra attribut som anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad vid födseln
  • Den som inte vill definiera sig i fråga om kön.

Det kan till exempel vara transmän, transkvinnor, transvestiter, crossdressers, queera, gender fluid och icke-binnära. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck. Trans är alltså inte en sexuell läggning utan handlar om vilket kön som känns rätt för en själv att bli sedd som.

Det finns också många sätt att vara trans på som inte har tagits upp i denna text. Om man känner sig osäker på sin könsidentitet eller inte tycker att någon könsidentitetskategori passar på en själv så kan man också kalla sig transperson.

Trans ska inte heller, när man pratar om transpersoner som grupp, användas som att det skulle betyda ett annat kön än man eller kvinna. Majoriteten av transpersoner är män (transmän), kvinnor (transkvinnor) och ickebinära. Vill man till exempel i en enkät ta reda på om den som svarar är transperson eller har egen transerfarenhet kan man lägga till en separat fråga om det. RFSL har tagit fram information om hur man kan fråga om kön och trans i enkäter.

Att vara transman eller transkvinna kallas ibland för att vara binär transperson. Binär betyder att något är uppdelat i två. I det här fallet syftar binär på att det finns en binär norm för kön i samhället – tvåkönsnormen. Enligt den normen förväntas alla människor vara antingen kvinna eller man.

Könsidentitet och könsuttryck

Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck. Det vill säga vilket eller vilka kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls. Det kan också handla om hur man väljer att uttrycka sitt kön med kläder, kroppsspråk, frisyr med mera.

Att vara transperson är alltså inte en sexuell läggning. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell, queer eller något annat som bäst beskriver ens sexuella identitet eller hur en känner sexuellt och/eller romantiskt för andra personer. Vem eller vilka man tänder på, vem eller vilka man har sex med, vem eller vilka man blir kär i och vilket kön man själv har är olika saker.

Det som avgör vilket kön en person har är just hur man själv känner, vad man har för könsidentitet. Det varierar när i livet man kommer på att man är transperson. En del vet det från tidig ålder. För andra kommer insikten i samband med pubertet och för somliga sker det i vuxen ålder.

Personliga definitioner av trans

Många kallar sig kille, man, kvinna, tjej utan att sätta ”trans-” framför. Också om man kallar sig transtjej, transkvinna, transkille, transman, så är det den egna könsidentiteten som avgör vad man kallas. En transtjej är en tjej som fick det juridiska könet ”man” när hon föddes. En transkille är en kille som fick det juridiskt könet ”kvinna” när han föddes. 

En definition av ickebinär är att man identifierar sig som något annat än antingen enbart kille hela tiden eller enbart tjej hela tiden. Om man känner så kan man sakna självklara ord ifråga om kön. Man kanske identifierar sig som en person, en människa, ett namn eller något annat. Man får känna efter själv vad som känns bra. Könsidentiteter som exempelvis intergender, ickebinär och genderqueer betyder olika saker för olika personer. Man är alltså fri att bestämma vad det innebär för en själv, även om det finns definitioner som är mer kända och använda än andra.

En del använder "trans" som en del av en sammansatt ord (till exempel transkvinna). Andra använder det som ett adjektiv, alltså ett eget ord som beskriver en egenskap (till exempel trans kvinna). Vissa ser trans som något man är under en period, ofta innan man påbörjat eller genomgått könsbekräftande vård om man har behov av det. Andra ser trans enbart som en diagnos – något man har, inte något man är. Om man ser trans som något man lämnat bakom sig kan man till exempel säga att man har (egen) transerfarenhet, en historia som trans eller en bakgrund som trans.

Könsdysfori och könsinkongruens hos transpersoner

Om det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet brukar det kallas för könsinkongruens. Inkongruens betyder just "icke-överensstämmelse". Om inkongruensen är något man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, kallas det för könsdysfori. Man kan använda begreppet könsdysfori för att beskriva sin egen upplevelse. Könsdysfori är också ett medicinskt begrepp som vården använder om man genomgår en könsdysforiutredning och kanske får en könsdysforidiagnos. Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori.

Könsdysfori är, enligt Socialstyrelsens definition, "ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet". Med "det registrerade könet" menas det kön du tolkades som och tilldelades när du föddes.

Könsdysfori kan kännas på olika sätt för olika personer. Den kan vara mer eller mindre stark och variera över tid och beroende på situation. Kroppslig dysfori rör ofta delar av och egenskaper hos kroppen som vanligen associeras med personer av ett visst kön. Till exempel kropps- och ansiktsform, behåring, bröstvävnad, röst och könsorgan. En del känner dysfori för alla "könade" egenskaper hos kroppen, andra känner dysfori för någon eller några egenskaper.

Dysfori kan också handla om sociala sammanhang. Det kan vara att man känner sig bekväm med sin kropp när man är själv eller tillsammans med personer man litar på. Men när man rör sig bland personer man inte känner eller inte känner så väl bemöts man på ett sätt – utifrån det kön andra tolkar en som – som skapar psykiskt obehag eller svårigheter i vardagen för en. En mental aspekt av könsdysfori är att ens egen bild av en själv och omgivningens bild av en inte stämmer överens. Det kan skapa känslor av overklighet, tvivel på sig själv och psykiskt obehag.

Könsdysforiutredning

Många transpersoner vill göra en könsdysforiutredning för att få en könsdysforidiagnos. Det är diagnoser man bara kan få om man själv har sökt sig till en utredning, eller om man har fått hjälp att komma till en utredning om man är barn eller ungdom. En vanlig anledning till att vilja ha någon av diagnoserna är att de kan ge en tillgång till könsbekräftande behandling, som hormoner, kirurgi, röstträning och olika hjälpmedel. Du kan läsa mer om könsdysfori som diagnos här.

Alla transpersoner vill inte förändra sin kropp eller göra en könsdysforiutredning. Man är inte mer eller mindre trans beroende på om man har behov av könsbekräftande vård eller inte.

Hur använder vi på RFSL och RFSL Ungdom trans som begrepp?

RFSL Ungdoms och RFSL:s definition av begreppet ”transperson” inkluderar både binära och ickebinära könsidentiteter. Vi som arbetar med Transformering har märkt att uttrycket ”transpersoner och ickebinära” allt oftare används. Transformering har även fått frågan från olika organisationer, aktivister och andra om vad som är ”rätt” uttryck.  Vi som arbetar med Transformering använder idag inte uttrycket ”transpersoner och ickebinära” i vår kommunikation och planerar inte heller att börja göra det. Utifrån vad vi kan se används begreppet transperson på svenska på ett sätt som oftast inkluderar ickebinära personer. 

Det kan finnas poänger med att synliggöra olika erfarenheter eller vara särskilt tydlig med att man inkluderar ickebinära personer. Detta eftersom ickebinära erfarenheter ofta är osynliggjorda. Då kan vi exempelvis säga ”transpersoner, inklusive ickebinära personer” eller liknande. På den här sidan finns det till exempel delar som riktar sig specifikt till ickebinära, just för att ickebinära länge osynliggjorts och för att det finns behov av riktad kunskap.

Du bestämmer själv

Man bestämmer givetvis själv, som vi har berättat om tidigare i den här texten, om man vill definiera sig som trans eller inte. Ingen kan bestämma hur en annan person ska benämna sig själv. Vi vet att en del ickebinära personer inte ser sig som transpersoner, precis som att det finns personer med transbakgrund som inte ser sig som trans idag. I vår kommunikation använder vi just nu ”transperson” som det paraplybegrepp det är. Transfomering fortsätter dock såklart att nyansera, lyfta olika erfarenheter och vara lyhörd för att språk utvecklas över tid.

Något annat som vi ofta ser är formuleringen "män, kvinnor och transpersoner". Det är en formulering som är problematisk, eftersom många transpersoner är just kvinnor eller män. Då är det bättre att skriva "kvinnor, män och ickebinära", för det är ofta det man egentligen menar. Ibland vill man kanske skriva ut att man menar både cis och trans. Då kan man exempelvis skriva "alla kvinnor, vare sig en är cis eller trans". Eller "Personer av alla kön, med eller utan transerfarenhet". Hur du vill formulera dig beror såklart på sammanhang.

Ofta använder vi på RFSL och RFSL Ungdom formuleringar som "transpersoner och personer med transerfarenhet" när vi kommunicerar. Det är för att göra det tydligt vilka vi riktar oss till och att egen transerfarenhet inte behöver innebära att man också identifierar sig som trans idag. Men ibland använder vi enbart begreppet "transpersoner". Meningen är inte att klistra på begreppet trans på någon som inte använder det om sig själv, utan att så kort som möjligt beskriva vilken vår målgrupp är. Och självklart arbetar vi också för dig som har funderingar kring din könsidentitet eller ditt/dina könsuttryck. Om du vill prata om dina tankar med oss är du varmt välkommen att kontakta Transformering via detta formulär

Senast ändrad: 
30 november, 2023 - 15:47

Sökformulär