Du är här

Vad är trans?

"Transperson" är ett paraplybegrepp som samlar en mängd identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Trans (som i "att vara trans") används med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes utifrån hur ens kropp såg ut och tolkades då.

Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön (transsexuella och en del ickebinära personer), personer som inte är vare sig helt och hållet enbart kvinna hela tiden eller helt och hållet enbart man hela tiden (ickebinära), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön. Ibland räknas även personer som överdriver könskodade attribut när de uppträder eller gör aktivism (drag) in under transpersons-paraplyet. 

Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Trans är alltså inte en sexuell läggning. En del anser att begrepp som transsexuell (som kan användas både ett identitetsbegrepp och om personer som fått en transsexualismdiagnos) och transsexualism (en medicinsk diagnos) är föråldrade eftersom de kan göra att trans tolkas som en sexuell läggning.

Trans ska inte heller, när man pratar om transpersoner som grupp, användas som att det skulle betyda ett annat kön än man eller kvinna. Majoriteten av transpersoner är män (transmän), kvinnor (transkvinnor) och ickebinära. Vill man till exempel i en enkät ta reda på om den som svarar är transperson eller har egen transerfarenhet kan man lägga till en separat fråga om det. RFSL har tagit fram information om hur man kan fråga om kön och trans i enkäter – klicka på texten för att komma till sidan. 

Att vara trans och vara man eller kvinna kallas ofta för att vara binär transperson. Binär betyder att något är uppdelat i två. I det här fallet syftar binär på att det finns en binär norm för kön i samhället – tvåkönsnormen. Enligt den normen förväntas alla människor vara antingen kvinna eller man.

Om det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet brukar det kallas för könsinkongruens. Inkongruens betyder just "icke-överensstämmelse". Om inkongruensen är något man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, kallas det för könsdysfori. Man kan använda begreppet könsdysfori för att beskriva sin egen upplevelse. Könsdysfori är också ett medicinskt begrepp som vården använder om man genomgår en könsdysfori-utredning och kanske får en könsdysfori-diagnos. Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori. 

Könsidentitet och könsuttryck

Trans handlar om könsidentitet och/eller könsuttryck. Det vill säga vilket eller vilka kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls. Det kan också handla om hur man väljer att uttrycka sitt kön med kläder, kroppspråk, frisyr med mera.

Att vara transperson är alltså inte en sexuell läggning. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell, queer eller något annat som bäst beskriver ens sexuella identitet eller hur en känner sexuellt och/eller romantiskt för andra personer. Vem eller vilka man tänder på, vem eller vilka man har sex med, vem eller vilka man blir kär i och vilket kön man själv har är olika saker.

Det är man själv som vet vilket kön man har och det som avgör vilket kön en person har är just hur man själv känner, vad man har för könsidentitet. Det varierar när i livet man kommer på att man är transperson: en del vet det från tidig ålder, för andra kommer insikten i samband med pubertet och för somliga sker det i vuxen ålder.

Tidigare var det mer vanligt att man använde begrepp som "primärt transsexuell" eller "genuint transsexuell" om den som kom på att hen är trans redan som litet barn (före puberteten). Man tänkte sig alltså att det var ett mer "riktigt" sätt att vara (binär) transperson än om man kom på att man är trans som ungdom eller vuxen. Idag går man mer och mer ifrån sådana indelningar. Man är inte "mer" eller "mindre" trans baserat på när man kommer på att man är transperson. Det ska inte påverka ens möjlighet att få könsbekräftande behandling om man har behov av det. 

Personliga definitioner

Många kallar sig kille, man, kvinna, tjej utan att sätta ”trans-” framför. Också om man kallar sig transtjej, transkvinna, transkille, transman, så är det könsidentiteten som avgör. En transtjej är en tjej som fick det juridiska könet ”man” när hon föddes och en transkille är en kille som fick det juridiskt könet ”kvinna” när han var nyfödd. 

En definition av ickebinär är man inte identifierar sig som antingen helt och hållet enbart kille hela tiden eller helt och hållet enbart tjej hela tiden. Om man känner så kan man sakna självklara ord ifråga om kön. Man kanske identifierar sig som en person, en människa, ett namn eller något annat. Man får känna efter själv vad som känns bra. Könsidentiteter som exempelvis intergender, ickebinär och genderqueer betyder olika saker för olika personer. Man är alltså fri att bestämma vad det innebär för en själv, även om det finns definitioner som är mer kända och använda än andra.

En del använder "trans" som en del av en sammansatt ord (till exempel transkvinna), andra använder det som ett adjektiv, alltså ett eget ord som beskriver en egenskap (till exempel trans kvinna). En del ser trans som något man är under en period, ofta innan man påbörjat eller genomgått könsbekräftande vård om man har behov av det. En del ser trans enbart som en diagnos – något man har, inte något man är. Om man ser trans som något man lämnat bakom sig kan man till exempel säga att man har (egen) transerfarenhet, en historia som trans eller en bakgrund som trans.

Könsdysfori-utredning

Många transpersoner vill göra en könsdysfori-utredning för att få en könsdysfori-diagnos. Det är diagnoser man bara kan få om man själv har sökt sig till en utredning, eller om man har fått hjälp att komma till en utredning om man är barn eller ungdom. En vanlig anledning till att vilja ha någon av diagnoserna är att de kan ge en tillgång till könsbekräftande behandling, som hormoner, kirurgi, röstträning och olika hjälpmedel. Det finns tre olika könsdysfori-diagnoser. En av dem brukar användas som preliminär (tillfällig) diagnos eller för att ange i ens journal varför man sökt sig till vården. Om vården kommer fram till att man har könsdysfori får man någon av de andra två diagnoserna som finns. Skillnaden mellan de två diagnoserna som betyder att könsdysforin är fastställd är att det är diagnosen "transsexualism" som krävs för att få ändra juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi. Förutom dessa två delar ger de två olika diagnoserna tillgång till samma typer av behandling.

Alla transpersoner vill inte förändra sin kropp eller göra en könsdysfori-utredning. Man är inte "mer" eller "mindre" trans beroende på om man har behov av könsbekräftande vård eller inte.

Andra begrepp för könsdysfori-utredning är könsutredning och könsidentitets-utredning. Men eftersom det inte är ens kön eller könsidentitet som utreds, utan om man har könsdysfori och hur ens behov av behandling ser ut, är könsdysfori-utredning ett bättre begrepp. 

Andra sätt att vara trans

Det finns också många sätt att vara trans på som inte har tagits upp i denna text. Om man känner sig osäker på sin könsidentitet eller inte tycker att någon könsidentitetskategori passar på en själv så kan man också kalla sig transperson.

Hur använder vi på RFSL och RFSL Ungdom transbegrepp?

Vi som arbetar med Transformering har märkt att uttrycket ”transpersoner och ickebinära” allt oftare används. Vi har även fått frågan från olika organisationer, aktivister och andra om vad som är ”rätt” uttryck.

Vi som arbetar med Transformering använder idag inte uttrycket ”transpersoner och ickebinära” i vår kommunikation och planerar inte heller att börja göra det. Detta eftersom RFSL Ungdoms och RFSL:s definition av begreppet ”transperson” inkluderar både binära och ickebinära könsidentiteter. Vi ser inte heller att begreppet transperson så ofta uppfattas som synonymt med att vara just binär transperson eller transsexuell. 

Det kan finnas poänger med att synliggöra olika erfarenheter eller vara särskilt tydlig med att man inkluderar ickebinära personer. Detta eftersom ickebinära erfarenheter ofta är osynliggjorda. Då kan vi exempelvis säga ”transpersoner, inklusive ickebinära personer” eller liknande. På den här sidan finns det till exempel delar som riktar sig specifikt till ickebinära, just för att ickebinära länge osynliggjorts och för att det finns behov av riktad kunskap.

En bestämmer givetvis själv, som vi har berättat om tidigare i den här texten, om en vill definiera sig som trans eller inte. Ingen kan bestämma hur en annan person ska benämna sig själv. Vi vet att en del ickebinära personer inte ser sig som transpersoner, precis som att det finns personer med transbakgrund som inte ser sig som trans idag. Men i vår kommunikation kommer vi just nu att fortsätta använda ”transperson” som det paraplybegrepp det är, men såklart nyansera, lyfta olika erfarenheter och vara lyhörda för att språk utvecklas över tid.

Något annat som vi ofta ser är formuleringen "män, kvinnor och transpersoner". Det är en formulering som vi också tycker är problematisk, eftersom många transpersoner är just kvinnor eller män. Då är det bättre att skriva "kvinnor, män och ickebinära", för det är ofta det man egentligen menar. Ibland vill man kanske skriva ut att man menar både cis och trans. Då kan man exempelvis skriva "alla kvinnor, vare sig en är cis eller trans". Eller "Personer av alla kön, med eller utan transerfarenhet". Hur du vill formulera dig beror såklart på sammanhang.

Ofta använder vi på RFSL och RFSL Ungdom formuleringar som "transpersoner och personer med egen transerfarenhet" när vi kommunicerar, för att göra det tydligt vilka vi riktar oss till och att egen transerfarenhet inte behöver innebära att man också identifierar sig som trans. Men ibland använder vi enbart begreppet "transpersoner". Meningen är inte att klistra på begreppet trans på någon som inte använder det om sig själv, utan att så kort som möjligt beskriva vilken vår målgrupp är. Och självklart arbetar vi också för dig som har funderingar kring din könsidentitet eller ditt/dina könsuttryck – om du vill prata om dina tankar med oss är du varmt välkommen att mejla info@transformering.se!

Senast ändrad: 
24 november, 2020 - 13:47

Sökformulär